Kulturcentrum Skåne

Om utbildningen

Utbildningens mål är att stärka studenternas konstnärliga uttrycksförmåga, kommunikationsfärdigheter samt skapa förutsättningar för en långsiktig personlighetsutveckling. Syftet är att studenterna ska lära sig omforma och uttrycka sina tankar och känslor i dikt, berättelse, musik, bild eller något av alla de uttrycksmöjligheter vi har. Den konstnärliga kunskapsnivå som varje student erövrar menar vi kan utgöra grunden för dennes möjlighet att genom egen kraft driva sin konstnärliga utveckling vidare efter utbildningen. Utbildningens strävan är att detta för studenterna också kan leda till vidare utbildningsmöjligheter inom kultursektorn samt öppnar denna som en möjlig framtida arbetsmarknad.

Utbildningen står under statlig tillsyn med Myndigheten för yrkeshögskolan som tillsynsmyndighet. Kulturcentrum Skånes treåriga utbildning är den enda i sitt slag i södra Sverige.

Vi arbetar interaktivt, temainriktat, process och produktinriktat.

Pedagogisk dokumentation och reflektion har en självklar plats i lärandeprocessen vilket vi ser som en väg att synliggöra lärandet och uttrycksförmågan för studenterna. Genom utvecklingssamtal och kontinuerliga reflektioner sätter studenterna tillsammans med lärarna upp individuella, realistiska och utmanande mål.

Kulturcentrum Skåne är en levande social och kulturell mötesplats som vill stimulera studenternas förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell och social mångfald. Vi samarbetar därför kontinuerligt med gästlärare från hela världen som kompletterar den kompetens som finns på Kulturcentrum Skåne.

Studenterna deltar också i arbetet med att utveckla kontakter med andra kulturutbildningar, föreningsliv och kulturinstitutioner.

Varje årskurs avslutas med en föreställning där vi bjuder på det som gjorts under året.

Välkommen till vår alldeles nya hemsida!

Mycket är fortfarande inte klart och uppdateringar kommer göras en tid framöver. Så vi ber dig stå ut en stund med att texter, bilder och annat saknas eller är fel – det kommer snart!